Tên đăng nhập Mật khẩu      Lượt truy cập: 897141643  | Trực tuyến:222

Ngày Thợ hàn tại Nga

Ngày: 02/03/15

Ngày Thợ hàn tại Nga - День Cварщика в России

Все сварщики страны отмечают свой праздник в последнюю пятницу мая, 29 мая (дата для 2015 года).

Thợ hàn Nga tổ chức ngày Hội của mình vào thứ sáu cuối cùng của tháng năm (năm 2015 vào ngày 29 tháng 5)

Thợ hàn ở Nga tổ chức ngày Hội của mình trước kỳ nghỉ hè, khi mà công việc hàn đang vào mùa bận rộn nhất. Mặc dù ngày Hội chưa được chính thức công nhận, nhưng trải qua một lịch sử khá dài- thực tế nó đã được tổ chức từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX.

Thực ra nghề hàn đã xuất hiện trước đó. Có thể coi nghề hàn ra đời vào năm 1802, khi nhà bác học Nga Vacili Petrov phát hiện ra hiệu ứng nhiệt của hồ quang điện giữa hai điện cực than có nhiệt độ rất cao cho phép làm nóng chảy kim loại.Ngay sau đó, phát minh này đã ứng dụng ứng dụng vào thực tế - đó là sự xuất hiện của qúa trình hàn hồ quang điện. Điều thú vị là những người thợ hàn đã nhanh chóng thành lập Hội những người bạn Nga trong lĩnh vực gia công kim loại bằng hồ quang điện” tại thành phố Xanhtecbuar, Nga.

 Ngày nay có thể nói không một lĩnh vực sản xuất nào lại không sử dụng công nghệ hàn, vì rằng thế giới hiện tại có thể coi là thế giới của kim loại. Đặc biêt,loại nghề này có nhu cầu lớn trong các lĩnh vực như xây dựng, công nghiệp oto, khai khoáng. Ngoài hàn hồ quang điện, hàng loạt các phương pháp hàn khác ra đời tạo ra nhiều nghề chuyên môn hẹp khác nhau trong lĩnh vực hàn. Ví dụ, thợ hàn điện tiếp xúc, thợ hàn khuyêchs tán, thợ hàn chùm tia điện tử, thợ hàn khí, thợ hàn hóa nhiệt,thợ hàn điện khí,…

Như chúng ta đã biết, độ bền của kết cấu hàn, trong đó có nhà thép dân dụng rất phụ thuộc vào chất lượng của người thợ hàn. Vì thế, có thể nói rằng, cuộc sống của chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào trình độ của nhân lực hàn - nghề được coi là nguy hiểm, vì người thợ phải thực hiện công việc của mình trong các điều kiện khắc nghiệt với nhiệt độ khá cao.

Và hôm nay, tất cả họ, thợ bậc cao cũng như những người trẻ dù mới bước vào nghề đang kỷ niệm ngày Hội truyền thống của mình. Và mặc dù chưa có một ngày kỷ niệm chính thức, chưa có những hoạt động quy mô lớn, nhưng không gì có thể ngăn cản những người thợ hàn chúc mừng và đến với nhau trong ngày này.

День Cварщика в России

Все сварщики страны отмечают свой праздник в последнюю пятницу мая, 29 мая (дата для 2015 года).

Все сварщики страны отмечают свой праздник в последнюю пятницу мая, накануне лета, когда сварочные работы идут наиболее интенсивно. Эта дата официально не утверждена, однако имеет уже довольно долгую историю - ее празднуют с начала 90-х годов 20 века.

Сама же профессия сварщика появилась еще раньше. Временем ее возникновения можно считать 1802 год, когда русский ученый Василий Петров открыл эффект электрической дуги, при котором между двумя угольными электродами создается высокая температура, позволяющая плавить металл. Вскоре это открытие нашло практическое применение - так появилась электрическая сварка. Любопытно, что сварщики очень быстро осознали свою профессиональную общность: еще в 19 веке они организовали в Петербурге «Русское товарищество электрической обработки металлов».

Сегодня без сварки не обходится ни одна отрасль производства, ведь современный мир - это мир металла. Особенно эта профессия востребована в строительстве, автопроме, добывающих отраслях. К тому же, помимо электрической сварки, на современном этапе существует масса других разновидностей сварки, каждой из которых соответствует определенная специализация сварщика. Это, например, сварщик на машинах контактной сварки, сварщик на диффузно-сварочных установках, сварщик на электронно-лучевых сварочных установках, сварщик термитной сварки, газосварщик, электрогазосварщик. 

А от мастерства сварщика зависит прочность конструкций, в том числе жилых зданий. Так что с уверенностью можно сказать, что наша жизнь во многом зависит от ответственности людей этой профессии, которая, кстати, считается опасной, ведь сварщикам приходится работать с высокими температурами и в самых разных условиях.

И сегодня все они, мастера своего дела, а также молодые специалисты, только постигающие тонкости профессии, отмечают свой праздник. И хотя он не имеет официального статуса, и в честь него не организуются масштабные мероприятия, самим сварщикам это нисколько не мешает поздравлять друг друга и принимать приглашения.

Dịch giả: Nguyễn Thúc Hà

Trao đổi

Page 1 of 0 >
 Go To 
 

Viết bình luận

Mã xác thực(*)